Gemensam pensionsstiftelse

Amica Pensionsstiftelse erbjuder arbetsgivare möjlighet att trygga pension till sina anställda på ett klokt sätt i den gemensamma pensionsstiftelsen.

Stiftelsepension via Amica Pensionsstiftelse skiljer sig på flera punkter från andra tjänstepensionslösningar. En stor och viktig skillnad är att arbetsgivaren ansluter sig till vår befintliga gemensamma stiftelsestruktur.

Arbetsgivaren har ett eget fack i den gemensamma stiftelsen vilket medför delade kostnader för tillsyn, bokföring, revision och övrig administration – helt enkelt en smidig och kostnadseffektiv drift. Stiftelsen Svensk Pension ansvarar för stiftelsens och anslutna arbetsgivares administration.

Arbetsgivaren avsätter medel i sitt eget fack utifrån en överenskommelse – utfästelse – med de pensionsberättigade. Arbetsgivaren behåller kontrollen över tillgångarna och kan tillsammans med de pensionsberättigade påverka inriktningen på kapitalförvaltning och formerna för framtida pensionsutbetalningar.

Flexibilitet

För familjeföretag med ägarfamilj och andra ledande befattningshavare ger Stiftelsepension möjlighet till flexibla avsättningar och former för framtida pensionsutbetalningar. Med rätt rådgivning finns stora möjligheter att nyttja fördelarna med stiftelsepension. Det kan gälla flexibla pensionsuttag, omfördela pensionsmedel mellan nuvarande eller tidigare anställda (inom eller utom familjen) eller andra dispositioner som stiftelsepension medger.

Förvaltning

Inom Amica har varje företag ett eget fack där Arbetsgivaren beslutar hur pensionskapitalet ska förvaltas. Avsättningar till stiftelsen fördelas per pensionsberättigad utifrån de utfästelser som skrivs mellan parterna.

Förvaltningen i stiftelsen erbjuds i olika risknivåer med välbalanserade portföljer som möjliggör en förvaltning som passar vid varje givet tillfälle. Arbetsgivaren kan öka eller minska sin valda risknivå över tid.

Amica Arbetsgivar­förening och Arbetstagar­förening

I samband med anslutning till stiftelserna blir arbetsgivaren medlem i intresseföreningen Amica Arbetsgivarförening och de anställda (som omfattas av tryggande i Amica) blir medlemmar i intresseföreningen Amica Arbetstagarförening.

Representanter till intresseföreningarnas styrelse väljs på årlig föreningsstämma.

Administration

Administrationen för Amica Pensionsstiftelse sköts av Stiftelsen Svensk Pension.

Amica Pensionsstiftelse, Box 148, 541 23 Skövde
Tel: 010-405 29 90 • info@amicapensionsstiftelse.se • Hantering av personuppgifter