Placerings­möjligheter

Det övergripande målet för Amica är att erbjuda anslutna arbetsgivare möjlighet att på ett effektivt och ansvarsfullt sätt förvalta tillgångarna med hänsyn till gjorda pensionsåtaganden. Förvaltningserbjudandet ska ge möjlighet till bra avkastning med kontrollerad risk utifrån arbetsgivarens preferenser.

Om placeringarna

Så byggs aktivt förvaltade fondportföljerl

Varje fondportfölj sätts samman med dess riskkategori som utgångspunkt. Med detta som grund handlar förvaltningen av fondportföljen att försöka maximera avkastningen givet risknivån och dess intervall. Varje riskkategori har nämligen ett intervall för standardavvikelsen som ger möjligheter att bättre tillvarata de möjligheter som bedöms stå till buds.

De fonder som ingår i fondportföljen bestäms dels utifrån en top-down-baserad omvärldsanalys, och dels utifrån en bottom-up fondanalys, där varje fonds utveckling analyseras noga både vad gäller utveckling och hur väl förvaltaren lyckats leverera på sin specifika stil.

Omvärldsanalysen, ger insikter om förutsättningar för de olika tillgångsslagen och de enskilda marknaderna, som sedan med hjälp av fonder blandas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för högsta möjliga avkastning givet risknivån.

Investeringsfilosofin praktiserar en aktiv analysansats där marknads-, värderings- och sentimentsanalys kombineras med en analys av olika faktorers förutsättningar, exempelvis småbolag mot stora bolag mm.

Eftersom värdet på finansiella tillgångar påverkas av makroekonomiska förutsättningar på längre sikt, genomförs en analys av de underliggande trenderna för makrofaktorer som exempelvis tillväxt och arbetslöshet. Då tillgångar rör sig över tid varierar också dess värderingar. I analysen studeras hur nuvarande värdering står sig i jämförelse med historisk värdering givet de makroekonomiska trenderna. Att sedan också läsa av det allmänna marknadsläget i betydelsen hur investerare tänker och agerar, skapar sammantaget en robust grund att stå på.

Genom att strukturerat gå igenom omvärldsanalysen månadsvis skapas förutsättningar för förvaltningen att löpande optimera fondportföljerna under månadens gång i takt med att strategin bekräftas eller utmanas och omvärldsfaktorerna förändras. Äkta aktiv förvaltning helt enkelt!

Aktivt förvaltade fondportföljer

Amica Select Låg risk

Fondportföljen har en målrisk, mätt som den genomsnittliga standardavvikelsen över 60 månader, som ligger mellan 2 % och 5 %. Detta motsvarar riskkategorin 3 på den 7-gradiga skalan i enlighet med definitionen från ESMA (European Securities and Markets Authorithy). Detta innebär en förväntad avkastning som är högre än en investering på ett konto eller en ränteinvestering med högre risk, men lägre än risken i en portfölj som till större delen är exponerad enbart mot aktier. Lämplig investeringshorisont är 2-5 år, exempelvis om du behöver pengarna inom en relativt nära framtid och accepterar att värdet kan komma att vara något lägre vid sparhorisontens slut. Alla investeringar innebär risk och det är inte säkert att du får villbaka hela eller delar av ditt insatta kapital.

Amica Select Medel risk

Fondportföljen har en målrisk, mätt som den genomsnittliga standardavvikelsen över 60 månader, som ligger mellan 5 % och 10 %. Detta motsvarar riskkategorin 4 på den 7-gradiga skalan i enlighet med definitionen från ESMA (European Securities and Markets Authorithy). Detta innebär en förväntad avkastning som är högre än en investering på ett konto eller en ränteinvestering med högre risk, men lägre än risken i en portfölj som enbart är exponerad enbart mot aktier. Lämplig investeringshorisont är minst 3-5 år, exempelvis om du kan undvara ditt kapital under en längre tid och också accepterar att värdet kan komma att vara lägre vid sparhorisontens slut. Alla investeringar innebär risk och det är inte säkert att du får villbaka hela eller delar av ditt insatta kapital.

Amica Select Medelhög risk

Fondportföljen har en målrisk, mätt som den genomsnittliga standardavvikelsen över 60 månader, som ligger mellan 10 % och 15 %. Detta motsvarar riskkategorin 5 på den 7-gradiga skalan i enlighet med definitionen från ESMA (European Securities and Markets Authorithy). Detta innebär en förväntad avkastning som är högre än en ränteinvestering med högre risk, men lägre än risken i en portfölj som nästan enbart är exponerad enbart mot aktier. Lämplig investeringshorisont är minst 5 år, exempelvis om du kan undvara ditt kapital under en längre tid och också accepterar att värdet kan variera en del över tid och också komma att vara lägre vid sparhorisontens slut. Alla investeringar innebär risk och det är inte säkert att du får villbaka hela eller delar av ditt insatta kapital.

Amica Select Hög risk

Fondportföljen har en målrisk, mätt som den genomsnittliga standardavvikelsen över 60 månader, som ligger mellan 15 % och 25 %. Detta motsvarar riskkategorin 6 på den 7-gradiga skalan i enlighet med definitionen från ESMA (European Securities and Markets Authorithy). Detta innebär en förväntad avkastning som är högre än en ränteinvestering med högre risk, men lägre än risken i en portfölj som enbart är exponerad enbart mot aktier. Lämplig investeringshorisont är minst 5 år, exempelvis om du kan undvara ditt kapital under en längre tid och också accepterar att värdet kan komma att variera mycket över tid i utbyte mot att erhålla en potentiellt hög avkastning vid sparhorisontens slut. Alla investeringar innebär risk och det är inte säkert att du får villbaka hela eller delar av ditt insatta kapital.

Amica Pensionsstiftelse, Box 148, 541 23 Skövde
Tel: 010-405 29 90 • info@amicapensionsstiftelse.se • Hantering av personuppgifter